Home > Covenant > DIE MENS IN DIE GENADEVERBOND AS REDELIK-SEDELIKE WESE GEHANDHAAF

DIE MENS IN DIE GENADEVERBOND AS REDELIK-SEDELIKE WESE GEHANDHAAF

May 22, 2011

DIE MENS IN DIE GENADEVERBOND AS REDELIK-SEDELIKE WESE GEHANDHAAF.

Die genadeverbond maak die mens nie dood nie en behandel hom nie as stok en blok nie, maar dit neem die mens geheel en al op met sy vermoëns en kragte na siel en liggaam vir tyd en ewigheid. Daarom word die mens ook onder verpligtings geplaas en neem die genadeverbond ‘n eisende vorm aan — nie as voorwaarde vir heerlikheid nie, want die genadeverbond word onvoorwaardelik met die swak sondaarmens opgerig. Christus tog het alles volbring. Hy werk selfs die wedergeboorte, bekering en geloof. Tog neem die genadeverbond in sy bediening deur Christus die eisende vorm aan om die mens te erken in sy redelik-sedelike natuur, om ook as gevallene hom nog te behandel as na die beeld van God geskape, om op hierdie hoogste terrein, waar dit gaan om die ewige saligheid en die ewige verderf, hom verantwoordelik en onontskuldigbaar te stel, om hom met bewustheid en vryheid te doen intree in die verbond. In hierdie verband, moet ons opmerk dat ten spyte van die eensydige goddelike oorsprong daarvan, dit ook bestem word om tweesydig te ontwikkel by die wedergeborene, nl. om in die krag van God deur die mens bewus en vrywillig aanvaar te word. Daarom word die heil toegeëien — geskenk en deelagtig gemaak deur die Heilige Gees, soos die Doopsformulier dit uitdruk: “Wat (nl. die Heilige Gees) by ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig.” Hierin behandel die Heilige Gees die mens as redelike wese. Hy pas die heil toe en bewerk die heilssekerheid. Die sakramente is ingestel om “ons deur die gebruik daarvan die belofte van die Evangelie des te beter te laat verstaan en te verseël” (Kategismus, vr. 66). Die heil word verbondmatig gegee om alle twyfel, teëspraak en kleinmoedigheid uit te sluit deur God se verbondseed. Dit moet dien tot bemoediging en versterking van ons geloof. Daarna word verwys deur Hebr. 6:17 en 18. God wil die onveranderlikheid van sy raad toon (vs. 17). Dis dinge, waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg (vs. 18). Die genadeverbond hou dus rekening met die mens as ‘n oordelende, verstandelike wese. Dit omvat hom geheel, vernietig sy geesteskragte nie, maar ontneem hom sy onmag — maak sy wil nie dood nie, maar maak dit vry van die sonde — dit verdoof die bewussyn nie, maar verlos dit van sonde. Dit herskep die ganse mens, en laat hom dan deur die genade van God vernuut, vry en selfstandig met sy hele siel, gees en liggaam God liefhê en homself aan Hom toewy vir tyd en vir ewigheid.

Advertisements
Categories: Covenant Tags:
%d bloggers like this: